30 พ.ย. 65 มฟล. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานสากล SIDCER-FERCAP

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ ส่วนบริหารงานวิจัยฯ ได้ขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน SIDCER-FERCAP ระหว่างวันที่ 13– 16 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ (AS) และห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park โดยองค์กรอิสระ SIDCER (The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review) และ FERCAP (Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific) ซึ่งได้มีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน SIDCER-FERCAP เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2565

       บัดนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากลเป็นที่เรียบร้อย โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประกอบด้วย อาจารย์ นพ.เกษตร ฉิมพลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์ ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 22nd FERCAP International CONFERENCEA A hybrid conference with face to face and online participation November 27-30, 2022 ณ Daegu City, Korea Daegu Catholic University Faculty of Medicine และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณมาตรฐานสากล SIDCER-FERCAP ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จด้านมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |