บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2566 แผนงาน IDEs

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงาน F7 (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรมขนาดใหญ่ (Innovation Driven Enterprises: IDEs) ปีงบประมาณ 2566 มุ่งเน้นในการยกระดับ SMEs ไปสู่ IDE โดยผ่านกลไกการสร้างความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมให้กับ SMEs ผ่านคนกลาง อาทิ Intermediary หรือ หน่วยให้บริการการพัฒนานวัตกรรม (innovation business development service, iBDS) 

ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนมายังอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
       1. ผู้เสนอโครงการ ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่านระบบ NRIIS  พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด (ทั้ง proposal แผนงาน และ proposal โครงการย่อย) ทั้ง file word และ pdf  ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น.
       2. เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@mfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย" ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

รายละเอียด >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11652
☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-109-5432 ต่อ 880, 894