วช. ประกาศรับข้อเสนอข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program FY2024

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอข้อเสนอโครงการ e-ASIA Joint Research Program ประจำปี 2567 (FY2024)
ด้าน “สิ่งแวดล้อม (Environment)”
ประเด็นเรื่อง “สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society)"

ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนมายังอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
        1. ผู้เสนอโครงการ ส่งข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - ถึงวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 16.30 น. 
        2. เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@mfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย" ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์   

รายละเอียด >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11657

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2561 2445 ต่อ 206 หรือทางอีเมล chontida.t@nrct.go.th

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  157 ครั้ง