วช. ร่วมกับ สป.อว. ประกาศทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนมายังอาจารย์ นักวิจัยที่สนใจ โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
        1. ผู้เสนอโครงการ ส่งข้อเสนอฯ ผ่านระบบ NRIIS ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. 
        2.  เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@mfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย" ของท่านในระบบ NRIIS ภายในกำหนด (วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น.) จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

รายละเอียด >> https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11659

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย