สวรส. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2567 
กำหนดกรอบงานวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้ 4 แผนงาน ได้แก่
    1. แผนงานพัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ* 
         1.1 วิจัยจัดการเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ของประเทศ
         1.2 การวิจัยเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยา
         1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์
         1.4 ระบบข้อมูลสุขภาพ
    2. แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ*
         2.1 พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพและภัยสุขภาพ
         2.2 การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ: การถ่ายโอน รพ.สต ให้ อบจ.
    3. แผนงานพัฒนาความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ*
         3.1 ประเมินความคุ้มค่าบริการสุขภาพเพื่อการกำหนดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
         3.2 พัฒนาระบบบริการแบบเน้นคุณค่า
         3.3 การวิจัยเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพให้แก่กลุ่มเปราะบาง
         3.4 วิจัยพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

     หมายเหตุ *พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติ โรคอุบัติใหม่ และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

     4. แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย (สร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ) 
         กรอบวิจัยจีโนมิกส์ ได้แก่
         (1) โรคมะเร็ง
         (2) กลุ่มโรควินิจฉัยยาก (Difficult-todiagnosed, and Undiagnosed Diseases)
         (3) โรคไม่ติดต่อ (NCD)
         (4)โรคติดเชื้อ (Infectious disease)
         (5) เภสัชพันธุศาสตร์ (Pharmacogenomics)
         (6) การศึกษาต้นทุนอรรถประโยชน์ (costutility) หรือความคุ้มค่า (cost effectiveness)

ผู้สนใจลงทะเบียนยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS และยืนยันส่ง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น. 

ข่าวรายละเอียดทุน ของทั้ง 2 ช่องทาง
>> website วช
>> website สวรส.

 

 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  308 ครั้ง