23 ธ.ค.65 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การต้อนรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ ด้านมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะฯ จำนวน 14 ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมแม่สาย สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ และ ณ สำนักงานจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ (EC) อาคารบริการวิชาการ 

       ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สันติประสิทธิ์กุล ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ณ ห้องประชุมของสำนักงาน EC โดยมี รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ อาจารย์ นพ.เกษตร ฉิมพลี รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ คุณกาญต์กุญช์ บำรุงชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์ และทีมเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมต้อนรับด้วย

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย