24 ม.ค.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ พร้อมคณะ
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. คุณกานต์กุญช์
บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย นางสาวการะเกด นันทศรีนนท์ หัวหน้าฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็น
ผู้ประกอบการ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และทีมเจ้าหน้าที่จากทั้งสองส่วนงานร่วมให้การต้อนรับ
       โดยการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ในด้านระบบบริหารจัดการงานวิจัย ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน แหล่งทุนสนับสนุน การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย งานด้านการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักวิจัยในมหาวิทยาลัย ให้ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างสูงสุด