25-26 ม.ค.66 กิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับ บริษัท นีโอ แฟคทอรี จำกัด

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยส่วนบริหารงานวิจัยและส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จัดกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยกับ บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด ในด้าน BCG ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย นำโดย คุณณิชมน ถกลศรี ผู้จัดการฝ่ายนวัตกรรมและที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนา และคณะผู้บริหารจาก บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด

       ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม ประธานการจัดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และคุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับและหารือเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยร่วมกัน