26 ม.ค.66 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินวิจัยร่วมกับสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ ส่วนการเงินและบัญชี และหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย คุณธรรมนูญ น่วมอนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย คุณจุฑารัตน์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง คุณมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน และคณะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการถ่ายทอดให้ความรู้ถึงกระบวนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัย การจัดการเกี่ยวกับเอกสารการเงินสนับสนุนการวิจัยรวมถึงภาษีจากการวิจัย ให้เกิดความคล่องตัวและถูกต้อง ในการที่จะนำระบบการเบิกจ่ายมาพัฒนาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นต่อไป

       ส่วนบริหารงานวิจัยในนามมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในนำไปพัฒนาระบบงาน ซึ่งนอกจากจะได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีแล้ว สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งสร้างความประทับใจแก่เราชาวคณะ มฟล. อย่างมาก