8 ก.พ.66 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2566 กับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(Video Conference) ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหนึ่งใน 18 สถาบันที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมดำเนินโครงการฯ  
พิธีลงนามจัดขึ้น ณ ห้องริมกก สำนักงานอธิการบดี อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม
คุณสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นพยาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. เป็นผู้ร่วมลงนาม 
คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. เป็นพยานและเป็นหัวหน้าโครงการ