TCELS เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. หรือ TCELS เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

Focus Areas
  - การส่งเสริมกระบวนการในระบบนิเวศ (Ecosystem Acceleration) ในระดับ TRL 5-9   
  - การส่งเสริมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ในระดับ TRL 7-9
ขอบเขตโครงการที่สนับสนุน
 - ผลิตภัณฑ์ ATMPs และชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง
 - วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์
 - การแพทย์จีโนมิกส์ และการแพทย์แม่นยำ
 - การพัฒนาและผลิตยา สารสกัดจากสมุนไพร
 - การยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศให้พร้อมรับโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่

♦ เปิดรับข้อเสนอโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)
⇒ โดยนำส่งเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในแต่ละแผนงานของ ศลช. หรืออีเมล pmu@remove-thistcels.or.th  

รายละเอียดเพิ่มเติม
>> website TCELS 
>> website วช.nriis

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย