สำนักประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน" เปิดรับ Concept Proposal

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

        สำนักงานประสานงานชุดโครงการ "อุตสาหกรรมฐานชีวภาพและความยั่งยืน" ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ที่เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม 
กรอบวิจัย

   1) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ และวัสดุฐานชีวภาพ
  2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ และวัสดุฐานชีวภาพ ที่ใช้ชีวมวล หรือใช้ผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพเป็นวัตถุดิบ
  3) พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศและสร้างความยั่งยืน
  4) ค้นหาวัตถุดิบชีวมวลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต
กำหนดเงื่อนไข
       บริษัทเอกชนที่ร่วมโครงการต้องร่วมสนับสนุนทุนวิจัยเริ่มต้นจำนวน 20% (In cash และ In kind) และต้องเป็นรูปแบบเงินสด (In-cash) ไม่น้อยกว่า 10% ของงบประมาณโครงการ พร้อมทั้งมีแนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณิชย์หรือในอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน
       *สำหรับนักวิจัยที่ยังไม่มีเอกชนร่วมโครงการ สามารถเสนอความเชี่ยวชาญมายังสำนักประสานฯ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดหาเอกชนต่อไป
      
► เปิดรับ Concept Proposal โดยส่งไปยังสำนักประสานฯ ที่ bioindustry.nrct@remove-thisgmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-470-9618 หรือ 062-751-9191
หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เฟซบุ๊ค Bioindustry NRCT   
Click >> ดาวโหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ