เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย มฟล. เข้าร่วมอบรมสำหรับแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

    ส่วนบริหารงานวิจัยขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย มฟล. เข้าร่วมอบรมสำหรับแผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีกิจกรรมดีๆ ของ มฟล. ดังนี้
1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน
    ในช่วงวันที่ 27-28 เมษายน 2566
    โดย รศ.ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. และ สวก.

2. Mentoring System การสร้างผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ*
    จัดขึ้นในช่วง พฤษภาคม – มิถุนายน 2566 (กิจกรรมมี 2 วัน)
    โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      • ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ (ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
      • ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
      • รศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
    * นักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน Fundamental Fund (Basic Research) ปีงบประมาณ 2565-2567 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้นักวิจัยทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้

3. เทคนิคการประเมิน ROI และ SROI ผลกระทบจากโครงการวิจัย**
    จัดขึ้นในช่วง กรกฎาคม 2566 (กิจกรรมมี 2 วัน)
    โดย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำผลกระทบทางสังคม
    ** นักวิจัยที่ประสงค์จะยื่นขอรับทุนสนับสนุน Fundamental Fund (Basic Research) ปีงบประมาณ 2568 ต้องเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประกอบการยื่นขอสนับสนุนงานวิจัย ทั้งนี้นักวิจัยทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้

4. เทคนิคการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม และความรู้เรื่อง พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปี 2564
    กำหนดจัดวันที่ 1 กันยายน 2566
    โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญ สกสว.

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  943 ครั้ง