28 ก.พ.66 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะศึกษา
ดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
        กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
        พร้อมด้วย คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ