3 มี.ค.66 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดตัว e-learning ของหลักสูตร “Human Research Protection”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดตัว e-learning ของหลักสูตร “Human Research Protection”  

เรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาเข้าร่วมใช้งานเพื่อประโยชน์และเป็นไปตามแนวทางของการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์

https://ec.mfu.ac.th/ec-6907/ec-6911.html

หลักสูตร e-learning ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Reinventing University System 2021

ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มฟล. ขอขอบพระคุณ สกสว. และ สป.อว. ที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย