เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566
ณ ห้องคำหมอกหลวง อาคาร E-Park, M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (รูปแบบ Onsite)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 รับจำนวนจำกัดเพียง 70 ท่าน (ให้สิทธิผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับการสมัคร) 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
     1. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
     2. อายุ : ไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
     3. สัญชาติ : ไทย
     4. ประสบการณ์การทำงาน : ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหน่วยงานท้องถิ่น
     5. ประสบการณ์ด้านการวิจัย :  
         - มีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี
         - ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
           (ทุนภายนอก หมายถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานต้นสังกัด)
     6. คุณสมบัติเฉพาะด้าน        
          6.1 กรณีเป็นอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา ต้องม่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือสูงกว่า  
          6.2 กรณีเป็นบุคลากรภาครัฐ/สถาบันการศึกษา ต้องไม่มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า 
          6.3 กรณีอื่นๆ ที่ไม่กำหนด ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจคณะทำงานฯ ของ วช. พิจารณาเป็นรายกรณี
     7. ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอก

หมายเหตุ : ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ส่วนงบประมาณในการเดินทางมาเข้ารับฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง ที่พัก และอื่น ๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง

คลิก >> ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิก >> ลงทะเบียนส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  1705 ครั้ง