2-3 มี.ค.66 โครงการอบรม เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรม เรื่อง "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับนักวิจัย" ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
        โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พล.ต.หญิง พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของนักวิจัยทั้งระดับอาจารย์และนักศึกษา ในการดำเนินการวิจัยตามหลักจริยธรรมสากล และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  90 ครั้ง