4 มี.ค.66 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวแทนของประชาชนทั่วไปในงานวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

       วันที่ 4 มีนาคม 2566 ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวแทนของประชาชนทั่วไปในงานวิจัย
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะตัวแทนของประชาชนทั่วไป (Lay person) ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  87 ครั้ง