15 มี.ค.66 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลคลศรีวิชัย จำนวน 10 ท่าน นำโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ และ ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมต้อนรับ โดยมี อาจารย์ ดร.พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดี
กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม โดยมี นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย
ร่วมบรรยายการดำเนินงานของส่วนบริหารงานวิจัย และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม บรรยายการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มฟล. ศูนย์บริการออกแบบ การให้บริการพื้นที่ co-working & maker space การบริการ MFU Food maker space และนำคณะ
เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง ณ อาคาร S6 นอกจากนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสถาบันระหว่างมหาวิทยาลัย และได้สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอีกด้วย