27 มี.ค.66 หารือความร่วมมือกับสำนักวิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        วันที่ 27 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกอบด้วย นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับสำนักวิจัยและพัฒนา เครือเบทาโกร นำโดย คุณณัฐพัชร์ โหบาง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบ จากเครือเบทาโกร
        การหารือกันในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันฯ ทั้งสองหน่วยงาน เพื่อผลักดันกลุ่มงานวิจัยที่กำลังเริ่มพัฒนา ส่งเสริมและต่อยอดกลุ่มงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี อีกทั้ง ยังมีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการ/ธุรกิจกลุ่ม Startup ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกด้วย