อว. ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส
ประจำปี พ.ศ.2567-2568 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 26 มิถุนายน 2566 

Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Educationand Research/ Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM 2024-2025
1. Objectives
The objectives of the proposal are:
    1.1 To promote mobility between Thai and French researchers,
    1.2 To develop joint projects in research and/or research training,
    1.3 To establish and maintain strong collaborative networks between Thai and French higher education institutions and research agencies.
2. Areas of Cooperation
The proposal must be in one of the following 10 areas of cooperation:
    2.1 Mathematics,
    2.2 Physics,
    2.3 Marine, Earth, Planet Sciences,
    2.4 Chemistry,
    2.5 Biology and Health Sciences,
    2.6 Humanities,
    2.7 Social Sciences,
    2.8 Engineering Sciences,
    2.9 Information and Communication, Science and Technology,
    2.10 Agriculture, Food Science, Environment, Biodiversity.


ศึกษารายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/76b4fbb3
ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัครจำนวน 8 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 7 ชุด) พร้อมหนังสือนำจากมหาวิทยาลัยส่งไป สป.อว. ภายในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 (ยึดวันตามที่ประทับตราลงรับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (นางสาววรรณี กล่อมละเอียด) โทร. 0 2610 5423
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wannee.k@remove-thismhesi.go.th

 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  34 ครั้ง