เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ เปิดรับข้อเสนอโครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดฯ ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่าย (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ) ได้ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอ "โครงการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์โดยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2566" ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566

ลักษณะโครงการที่สนับสนุน >> รายละเอียดทุนและแบบฟอร์ม 
     - เป็นโครงการที่มีความพร้อมขององค์ความรู้ เพื่อนำไปถ่ายทอด/ขยายผล ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สามารถถ่ายทอด ต่อยอด เพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน (ไม่รับพิจารณาข้อเสนอที่เป็นงานสร้างองค์ความรู้ วิจัยเชิงทดลอง)
     - กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้งานได้จริงและสามารถพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไปได้ โดยองค์ความรู้อาจมาจากศูนย์วิจัยชุมชนที่มีอยู่เดิม หรือการขยายผลเป็นศูนย์วิจัยชุมชนใหม่
     - ได้ผลสำเร็จในเชิงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต รายได้ และ/หรือคุณภาพชีวิต 
กลุ่มหมายที่ได้รับผลประโยชน์ ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในภาคการผลิต ชุมชน องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมการถ่ายทอดขยายผลเทคโนโลนีผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
กรอบงบประมาณ โครงการละไม่เกิน 500,000 บาท 

อาจารย์ นักวิจัย มฟล.ที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการตามขอบเขตและแบบฟอร์มที่กำหนด 
ส่งไปยังเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ (คุณกัณจนาณัฐ ตาใจ ผู้ประสานงานโครงการ) ที่ Email: kanchananat13536@gmail.com

*โปรดแจ้งการส่งขอทุนมายังส่วนบริหารงานวิจัย ที่ research@mfu.ac.th ด้วย 
 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  43 ครั้ง