เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ (ถึง 30 เม.ย.66)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (UNRN) โดยการสนับสนุนจาก สป.อว. ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแม่ข่าย แจ้งขยายเวลารับข้อเสนอโครงการวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

1. โครงการฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประเด็นศึกษานำร่อง 3 ประเด็น (*ทำร่วมกับชุมชน)
หัวข้อวิจัย (1) ด้านเกษตรและอาหาร (2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร (3) ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ

>> TOR และแบบฟอร์ม 

2. โครงการฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่บนฐานเศรษฐกิจ BCG
หัวข้อ "BCG Economy" (*ทำร่วมกับชุมชน)
>> TOR และแบบฟอร์ม 

3. โครงการฯ เพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประเด็นศึกษานำร่อง 3 ประเด็น (*ทำร่วมกับเอกชน/สถานประกอบการ) 
หัวข้อวิจัย (1) ด้านเกษตรและอาหาร (2) ด้านท่องเที่ยวและทรัพยากร (3) ด้านพลังงาน วัสดุชีวภาพและเคมีชีวภาพ

>> TOR และแบบฟอร์ม   4. โครงการฯ เพื่อการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประเด็นท้าทายตามบริบทพื้นที่บนฐานเศรษฐกิจ BCG
หัวข้อวิจัย "BCG Economy" (*ทำร่วมกับเอกชน/สถานประกอบการ) 
>> TOR และแบบฟอร์ม