3 เม.ย.66 ส่วนบริหารงานวิจัยให้สัมภาษณ์ วช. เรื่องความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30-14.30 น. โดยคุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย คุณอนิรุต พร้อมสุข หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลด้านมาตรฐานงานวิจัย พร้อมด้วยทีมงานมาตรฐานงานวิจัย ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัย ตามแผนดำเนินการด้านมาตรฐานการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยของประเทศพ.ศ. 2564-2568 ของ วช. พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านมาตรฐานการวิจัย ผ่านระบบออนไลน์

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหน่วยงานที่ถูกรับเลือกจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการให้สัมภาษณ์และเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานงานวิจัยอย่างเข้มแข็ง ทั้งด้านมาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การใช้สัตว์ทดรองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ Lab-Safety และ Bio safety
#มาตรฐานงานวิจัยเป็นสิ่งสำคัญสร้างงานวิจัยให้มีคุณค่า

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  69 ครั้ง