27-28 เม.ย.66 โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจผู้ให้ทุน"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

        วันที่ 27 - 28 เมษายน 2566 ส่วนบริหารงานวิจัยจัดโครงการอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้โดนใจผู้ให้ทุน" ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ
ลิ้มสุวรรณ เป็นวิทยากร และกล่าวเปิดโครงการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมฯ

        กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ คณาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้สนใจ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิคในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จากผู้ทรงคุณวุฒิโดยตรงเพื่อให้สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากผู้ให้ทุน