ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แบ่งเป็น 4 ประเภททุน ดังนี้ 
    - ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท)
    - ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท)
    - ประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท)
    - ประเภททุนต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) 
โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 นั้น

ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดและมีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ เพื่อโปรดทราบและดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้

1. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละประเภททุน ตามแบบฟอร์ม RS-01 โดยคณะผู้ร่วมวิจัยทุกคนร่วมลงนาม และนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา เพื่อพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น พร้อมแนบแบบฟอร์ม Checklist ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยส่งผ่านสำนักวิชามายังส่วนบริหารงานวิจัยภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 และจัดส่งไฟล์ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย (.pdf และ.docx) ทางระบบสารบรรณออนไลน์ (e-Office) เท่านั้น ดาวน์โหลดเอกสาร  >>คลิก<<

2. ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยต้องจัดเตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ Power Point ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ ส่วนบริหารงานวิจัยได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิทินขั้นตอนการขอรับทุนฯ ดังแนบมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ Web site : www.research.mfu.ac.th 

หรือ สแกน QR Code

 |   |  387 ครั้ง