(1-2 มิ.ย.66) เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มาตรฐาน มอก. 2677 – 2558"

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี มาตรฐาน มอก. 2677 – 2558”

วิทยากรโดย ดร.อัณณ์ณิชา โตกิจกล้าธวัฒน์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัยฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
และ อาจารย์ภัทรภร ธนะภาวริศ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square โซน E-Park ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
** นักวิจัยที่ใช้ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีไม่ควรพลาดเนื่องจากจะเป็นเงื่อนไขในการขอรับทุนสนับสนุนในระบบ NRIIS **

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมฯ
► ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านลิงก์ >> https://forms.gle/g6zHGgMGoZpD7Mhc6  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.053-916-399 (คุณณัฐพงศ์ และคุณอาทิตยา)
หรืออีเมล research@mfu.ac.th

 |   |  49 ครั้ง