สถาบันวิจัยวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สถาบันวิจัยวัคซีนแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้ 4 แผนงาน ดังนี้

1. การวิจัยพัฒนาวัคซีนต้นแบบ และการวิจัยทางคลินิก (TRL 1-7)


2. การวิจัยพัฒนาและ ผลิตวัคซีนให้ได้รับการขึ้นทะเบียน (TRL 8-9) 


3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม


4.การวิจัยเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านวัคซีน