สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ กรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ กรอบการดำเนินงานด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (RU: Research Utilization) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 แผนงาน ดังนี้
การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากนวัตกรรมการเกษตรสู่การใช้ประโยชน์
  1. ในการพัฒนาการผลิตและการส่งออก อาหารและผลไม้ไทยคุณค่าสูงและมูลค่าสูง เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและประเทศที่สั่งซื้อ
  2. ในการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตพืชและสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทานในเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) 
การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัย 
  3. เพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบท และเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม
  4. เพื่อการยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่าสำหรับเกษตรกรยากจนในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การส่งเสริมและจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์
  5. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านนิเวศน์เกษตร
  6. เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่สนใจขอรับทุน โปรดดำเนินการ ดังนี้
    1. หัวหน้าโครงการวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และหนังสือนำส่งการขอรับทุน ตามแบบฟอร์มของ สวก. ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดมายังส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เพื่อเสนอรองอธิการบดีพิจารณารับรอง (เงื่อนไขตามประกาศฯ สวก. หน้า 4 ข้อ 3 คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ ในข้อย่อยลำดับที่ 5) ซึ่งส่วนบริหารงานวิจัยจะส่งกลับให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัยนำไปประกอบการยื่นส่งผ่านระบบ NRIIS 
    2. หัวหน้าโครงการวิจัย ส่งข้อสเนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ที่ https://nriis.go.th/Login.aspx โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและหนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF พร้อมไฟล์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และยืนยันส่งภายในวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2566 
    3. เมื่อยืนยันส่งในระบบ NRIIS เรียบร้อยแล้ว หัวหน้าโครงการต้องแจ้งการส่งขอทุนมาที่ research@mfu.ac.th โดยระบุรหัสโครงการ ชื่อโครงการวิจัย เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะดำเนินการ "รับรองข้อเสนอโครงการวิจัย" ในระบบ NRIIS ภายในกำหนด จึงจะถือว่าการส่งสมบูรณ์  

ศึกษารายละเอียดทุนได้ที่ https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11700
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.arda.or.th/research-fund02.php

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  14 ครั้ง