วช. เปิดชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 และการแถลงผลสำเร็จจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม NRCT Open House 2023
ระหว่างวันที่ 19 - 27 มิถุนายน 2566 ในรูปแบบ onsite และ online 

กรอบการวิจัยและนวัตกรรม 9 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนระดับสูงและศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับอาเซียน (19 มิถุนายน 2566)

2. ด้านสังคมและความมั่นคง (20 มิถุนายน 2566)

3. ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ (21 มิถุนายน 2566)

4. ด้านการรองรับสังคมสูงวัย (22 มิถุนายน 2566)

5. ด้านสัตว์เศรษฐกิจ (23 มิถุนายน 2566)

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (24 มิถุนายน 2566)

7. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (25 มิถุนายน 2566)

8. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร (26 มิถุนายน 2566)

9. ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ (KM) (27 มิถุนายน 2566)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://nrctopenhouse.jupinnothai.net/

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

และรับชมถ่ายทอดผ่านช่อง online ทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ