10 ส.ค.66 มฟล. รับโล่เกียรติคุณจาก วช. ในงาน Thailand Research Expo 2023

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับโล่เกียรติคุณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงาน Thailand Research Expo 2023 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.45 น.

ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเครือข่ายด้านการวิจัย (ผู้จัด) ในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) คุณกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัยฯ ในนามหน่วยงานขับเคลื่อนขึ้นรับโล่เกียรติคุณกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

มฟล. ถือเป็นพันธมิตรเครือข่ายกับ วช. อย่างต่อเนื่อง และได้รับเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบในการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมขึ้นเสวนา “63 ปี วช. จัดเวทีเสวนา ถอดบทเรียน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม สู่การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

https://mgronline.com/science/detail/9650000102910