(28 พ.ย.66) โครงการอบรมฯ “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย”

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

ด้วย ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมวิชาการเกษตร ในการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 52 และ 53 กับงานวิจัย” เพื่อให้นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องพืช ได้มีความรู้ความเข้าใจ และดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 52 และ 53 เพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวราภรณ์ ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ จากสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชกรมวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องพวงชมพู อาคาร M-Square
โซน E-Park ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมฯ

► ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Link https://shorturl.asia/4YNlz

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอาทิตยา และคุณหทัยรัตน์ ส่วนบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 053-916-399
หรืออีเมล research@mfu.ac.th

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  75 ครั้ง