บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง ประจำปี 2567 รอบ 2

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal)

แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง (แผนงาน: P6 (S1)) พัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบรางของประเทศให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากล แข่งขันได้ และเชื่อมต่อกับเครือข่ายรองรับระบบเศรษฐกิจนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)

เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2567 ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.

โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม : https://pmuc.or.th/call-proposal-logistics-2567-2/

สอบถามเพิ่มเติม

1. ผู้อำนวยการแผนงานโลจิสติกส์และระบบราง : รศ.ดร.วัชรพล ชยประเสริฐ โทร 086-996-1653 Email: fengwpc@ku.ac.th

2. ผู้ประสานงานสำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง : ผศ.ดร.วรญา เนื่องมัจฉา โทร 091-919-5149 Email: fengwyn@ku.th

3. ผู้จัดการสำนักประสานงานฯ : คุณวีระพงษ์ กระแสธีป โทร 085-8454556 Email: logku.pmuc@gmail.com

4. นักวิเคราะห์ (บพข.) แผนงานกลุ่มโลจิสติกส์และระบบราง : คุณแพรวนภา พันธุ์สวาสดิ์ โทร 02-109-5432 ต่อ 889  Email: Paewnapa.pun@nxpo.or.th

รายละเอียด >>> https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11826

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  42 ครั้ง