บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567 กรอบวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้ และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น”

สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2567 (ปิดรับเวลา 17.00 น.)

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.)

ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=13753 และ ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11830

ผู้สนใจจะยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต้องแนบไฟล์ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และโครงการย่อยตั้งแต่ 2 โครงการขึ้นไป ทั้ง file word และ pdf และรายละเอียดงบประมาณ ในรูปแบบ Excel ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบเอกสารแสดงพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ประวัติคณะผู้วิจัย และเอกสารอื่นๆ เพื่อยืนยันคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ถูกกำหนดตามประกาศทุน

-------------------------------------

หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง การชี้แจงการรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) กรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.

-------------------------------------

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ปาณิสรา ตุงคะสามน หรือ น.ส.มัตติกา ปรมาธิกุล ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-109-5432 ต่อ 826 หรือ 813 หน่วย บพท. ในวันและเวลาปฏิบัติงานหรือ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ panisara.tun@nxpo.or.th หรือ mattika.par@nxpo.or.th

รายละเอียด คลิก >>> https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11830&fbclid=IwAR0hv6NpJnYAu4caQsYR4pkBphquudYODMJ5asn6_dNlT81Gm8rG1Ty2lkY

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  53 ครั้ง