บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (รอบที่ 2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (รอบที่ 2)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Full Proposal) แผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต


ภายใต้แผนงาน:
1. แผนงาน: F6 (S1P7) เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเกี่ยวเนื่อง ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน
2. แผนงาน: N12 (S1P6) พัฒนาโครงข่ายระบบรางที่ทันสมัย เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของประเทศ


เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2567 ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 17.00 น.
โดยหน่วยงานต้นสังกัดต้องกดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานที่ปรึกษาสำนักประสานงานชุดโครงการแผนงานกลุ่มระบบคมนาคมแห่งอนาคต (บพข.) ติดต่อ คุณศศิธร ศรีคำม้วน 092 626 3936 และ คุณ เสาวภา ชูศรี 087 357 4095

รายละเอียด >>> https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11834

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  59 ครั้ง