วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน ระหว่าง วช. กับ CASS ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

 

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS) ได้เห็นชอบที่จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสังคมศาสตร์ ระหว่าง วช. กับ CASS เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางการวิจัยร่วมกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปสู่การวิเคราะห์และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
 

หัวข้อการวิจัยที่เปิดรับ วช. จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม (เลือกเพียงประเด็นเดียว) ดังนี้

ประเด็นที่ 1 ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างไทย-จีน (China-Thailand Cooperation in the Framework of the Belt and Road)

ประเด็นที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ของการสร้างประชาคมแห่งอนาคตร่วมกันระหว่างจีนและอาเซียน: จากมุมมองของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างไทย-จีน (The Historical Logic of Building a Community of Shared Future between China and ASEAN: From the Perspective of the History of Cultural Exchange and Mutual Learning between China and Thailand)

ประเด็นที่ 3 มุมมองเชิงเปรียบเทียบ: การพัฒนาสังคมและการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) (A Comparative Perspective: Social Development and Cultural Interactions in Prehistoric South China and Southeast Asia, Thailand)
 

ลักษณะของทุนและงบประมาณสนับสนุน 

1. วช. จะจัดสรรแนวทางการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ประเด็นละ 1 ทุน ดังนี้      

          1) ประเด็นที่ 1 ความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางระหว่างไทย-จีน

              - วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทย-จีน ภายใต้กรอบความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (The Belt and Road) ในประเทศไทย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การก่อสร้างและการขนส่งระบบราง นิคมอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน (People to People Exchange) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
              - เป้าหมาย: แนวทางการสร้างโอกาสและวิธีการรับมือกับความท้าทาย ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน แนวโน้มการลงทุนทางเศรษฐกิจ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักลงทุนไทย-จีน ที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือไทย-จีนในอนาคต อย่างเป็นระบบและครอบคลุม

          2) ประเด็นที่ 2 วิธีการทางประวัติศาสตร์ของการสร้างประชาคมแห่งอนาคตร่วมกันระหว่างจีนและอาเซียน: จากมุมมองของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประวัติศาสตร์ และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างไทย-จีน            
              - วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างไทย-จีน ผ่านการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาติพันธุ์ วัตถุทางโบราณคดี เรื่องเล่า และความเชื่อพื้นบ้าน 
              - เป้าหมาย: ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย จีนและอาเซียน ในการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีและมีประสิทธิภาพยั่งยืนในอนาคต

          3) ประเด็นที่ 3 มุมมองเชิงเปรียบเทียบ: การพัฒนาสังคมและปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของจีนตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) 
               - วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทางสังคม การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมการบูรณาการ รูปแบบวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม และปัจจัยทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่างจีนตอนใต้และประเทศไทย ตั้งแต่ยุคหินเก่าจนถึงยุคหินใหม่จากมุมมองทางโบราณคดี โดยการทบทวนและการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลทางโบราณคดี การสืบค้นผลการวิจัยร่วมกันในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ มานุษยวิทยากายภาพ โบราณคดีพฤกษศาสตร์ และสัตววิทยา 
           - เป้าหมาย: องค์ความรู้ใหม่และผลงานการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ด้านการแลกเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคจีนตอนใต้และประเทศไทย ในการวิเคราะห์เหตุการณ์และสภาพความเป็นอยู่ในอดีต ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวไทย-จีนในปัจจุบัน

2. วช. จะสนับสนุนงบประมาณแก่นักวิจัยไทย เป็นเวลา 1 ปี ไม่เกิน 800,000 บาท/โครงการ

       - งบประมาณอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัยและกิจกรรมภายใต้โครงการ

       - งบประมาณครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการวิจัยภายในสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จำเป็นต่อการดำเนินศึกษาวิจัย

       - ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณ

        - งบบุคลากร ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ในการจ้างผู้ช่วยวิจัยรวมแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของงบวิจัย ไม่รวมค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน

 

โดยงบประมาณจะไม่สนับสนุน

       - ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การจัดซื้อ หรือโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การสร้างตึกสำนักงาน สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องทดลอง

       - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเครื่องมือหลัก

       - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือสำนักงาน (ยกเว้นเครื่องมือพิเศษที่จำเป็นต่อการวิจัย)

การสมัครและการส่งข้อเสนอการการวิจัย (ฝ่ายไทย)

ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยต้องดำเนินการ ดังนี้

          1) ดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครขอรับทุนได้ที่ http://nriis.nrct.go.th ระหว่างวันที่ 6 – 27 มีนาคม 2567

          2) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยและคู่มือการลงทะเบียน รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nriis.nrct.go.th ระหว่างวันที่ 6 – 27 มีนาคม 2567

          3) กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

          4) ลงทะเบียนข้อเสนอการวิจัยที่ http://nriis.nrct.go.th โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 6 – 27 มีนาคม 2567 (ปิดรับ 16.30 น.) เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

          5) หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

          *วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับข้อเสนอการวิจัยที่มีรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วน*

 

Click  >>> รายละเอียด

 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  58 ครั้ง