วช.ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยวิชาการไทย – จีน ครั้งที่ 4 (The 4th China – Thailand Think Tank Forum)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

โครงการสัมมนาวิชาการไทย-จีน ครั้งที่ 4 (The 4th China-Thailand Think Tank Forum) ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวไทย-จีนชิดใกล้ มุ่งสร้างชุมชนเป็นหนึ่งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (China-Thailand One Close Family to Establish a Shared Community for an Everlasting Future) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Chinese Academy of Social Sciences (CASS)

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.1 เพื่อให้นักวิชาการและนักวิจัยไทย-จีนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ ประสบการณ์และข้อคิดเห็น ผ่านการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทย-จีน
1.2 เพื่อสนับสนุนให้นักวิชาการและนักวิจัยไทย-จีนได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ร่วมกัน
1.3 เพื่อนำองค์ความรู้จากการสัมมนาฯ ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-จีน

2. รูปแบบการจัดสัมมนา
การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการวิจัยโดยนักวิชาการและนักวิจัยไทย-จีน ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวไทย-จีนชิดใกล้ มุ่งสร้างชุมชนเป็นหนึ่งเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยมี 3 ประเด็นย่อย ดังนี้
2.1  นโยบายฟรีวีซ่าไทย-จีน ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Thailand-China Free Visa Policy to Tourism Industry)
2.2 อนาคตของความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน (Thailand-China Future Cooperation in Education)
2.3  ความทันสมัยแบบจีนต่อการพัฒนาประเทศไทย (Chinese Modernization to Thailand’s Development)
- โดยใช้ภาษาไทยและภาษาจีนในการสัมมนาฯ โดยจะมีล่ามไทย-จีน แปลสดผ่านหูฟัง (Simultaneous Interpretation)

3. วัน เวลา และสถานที่
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 – 17.30 น. ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

4. หน่วยงานที่จัดสัมมนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันสังคมศาสตร์จีน (Chinese Academy of Social Sciences, CASS)

5. กลุ่มเป้าหมาย
นักวิชาการและนักวิจัยชาวไทยและจีน จำนวน 100 คน

6. ภาษาที่ใช้
- ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา: ภาษาไทย และ ภาษาจีน
- ภาษาที่ใช้ในบทคัดย่อ (Abstract): ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- ภาษาที่ใช้ในรายงานการวิจัย (Research Report): ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- ภาษาที่ใช้ใน Curriculum Vitae (CV): ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน (Oral Presentation): ภาษาไทย หรือ ภาษาจีน
- ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล (PowerPoint Presentation): ภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ ในการสัมมนาฯ มีล่ามแปลสดคู่ภาษาไทย-จีน ผ่านหูฟัง

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทัศนะ ประสบการณ์และข้อคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยไทย-จีน เพื่อสานต่อองค์ความรู้ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางความร่วมมือไทย-จีนในระดับชาติ
7.2 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสังคมศาสตร์ระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยไทย-จีน เพื่อต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
7.3 การส่งเสริมและนำเสนอผลการสัมมนาฯ ในรูปแบบการจัดทำยุทธศาสตร์แนวทางความร่วมมือไทย-จีน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศและการแก้ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

8. ระยะเวลาในการรับสมัคร
8.1 ปิดรับสมัครการส่งผลงานเข้าร่วม ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567
8.2 ผู้สนใจจะต้องจัดทำ บทคัดย่อทางวิชาการ (Abstract) รายงานการวิจัย (Research Report) ประวัติย่อ Curriculum Vitae (CV) เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (อย่างละ 1 ฉบับ) ภายใต้หัวข้อที่กำหนดข้างต้น หนังสือนำส่งจากต้นสังกัด แบบฟอร์มการนำส่งงาน (Abstract Submission Form) และส่งมายังกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ (วช.) ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) irr@nrct.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.nrct.go.th , www.nriis.go.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-561-2445 ต่อ 211 , 212


Click  >>> รายละเอียด

 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  59 ครั้ง