ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ องค์การมหาชน (TCELS) ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (รอบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2567


วัตถุประสงค์
การส่งเสริมนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพช่วงปลายน้ำ (สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการระดับ TRL 7-9 และการพัฒนาระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ระดับ TRL 5-9 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ของแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) พ.ศ. 2566-2570
ยุทธศาสตร์ 1 (S1): การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
 
แผนงานที่เปิดรับ

1. แผนงาน F2 (S1P1)

พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs) รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง
การยกระดับมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้าน OECD GLP หรือ GMP รวมถึงการจัดทำระบบข้อมูลของประเทศด้าน ยา ชีววัตถุ และ ATMPs ที่จำเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและผลิตภัณฑ์เพื่อผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง และสร้างเครือข่ายการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงการต่อยอด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ATMPs ยาชีววัตถุ  รวมถึงวัคซีนสำหรับการรักษา ในระดับ TRL 7-9
 
2. แผนงาน N1 (S1P1)

การสร้างความสามารถและยกระดับการให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้เกิดบริการการรักษาที่มีความแม่นยำสูง
การพัฒนางานบริการ หรือนวัตกรรมเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานด้านการแพทย์จีโนมิกส์ เภสัชพันธุศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง (TRL 7-9)
การสนับสนุนการพัฒนาบริการโภชนพันธุศาสตร์ที่มีมาตรฐานรับรองแปลผลได้บนแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนางานบริการ หรือนวัตกรรมเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (TRL 7-9) และพัฒนาระบบนิเวศ (TRL 5-9) ด้าน โภชนพันธุศาสตร์และสุขภาวะการสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการให้คำแนะนำและการบริการด้านโภชนพันธุศาสตร์
   
3. แผนงาน N2 (S1P1)

การพัฒนาและผลิตยาสารสกัดจากสมุนไพร ที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา/modified drugs เช่น การศึกษาชีวสมมูลยาสามัญ และยาพัฒนาจากสมุนไพร (ข.3 ข.4) ในระดับคลินิก ตั้งแต่ระยะที่ 2 เพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ (TRL 7-8) ส่งเสริมการผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (Active Pharmaceutical Ingredients, API) ให้ได้มาตรฐาน (TRL 7-8)
 
การยื่นข้อเสนอโครงการ
     1. ผู้ขอรับทุนจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการในเอกสารแนบท้ายประกาศ และสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home  
     2. ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS เว็บไซต์  พร้อมทั้งกรอกข้อมูลในแบบข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ ศลช. กำหนด และแนบทั้งไฟล์ word และ pdf ในระบบ NRIIS ด้วย
 
กำหนดการที่สำคัญ

      1. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น.
         (หน่วยงานต้นสังกัดรับรอง ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น.)

      2. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือนสิงหาคม 2567 โดย ศลช. จะประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ ศลช. http://www.tcels.or.th/Home และระบบ NRIIS
          หมายเหตุ  : ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติม  www.tcels.or.th ,  https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11843

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  36 ครั้ง