บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” ประจำปีงบประมาณ 2567

 

แผนงานย่อยรายประเด็น  “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”

 เป้าหมายของกรอบการวิจัยตามแผน ววน.

 

01 P13: พัฒนาเมืองน่าอยู่ ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น โดยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองชายแดน พร้อมทั้งพื้นที่ทดลองนวัตกรรม เชิงนโยบาย (Policy Sandbox) เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้กิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเมืองน่าอยู่มุ่งเน้นผลสำเร็จของการพัฒนาตาม 5 มิติ (มิติการพัฒนาคน มิติสิ่งแวตล้อม มิติเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง มิติความสงบสุขและความปลอดภัย และมิติความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา) ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 

  ตัวชี้วัดของกรอบการวิจัยตามแผน ววน.


KR1 P13: จำนวนเมืองน่าอยู่ตาม 5 มิติของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยการใช้ผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (50 เมือง ในช่วงปี 2566 - 2570)


KR8 P13: จำนวนนโยบาย มาตรการ หรือนวัตกรรมเชิงนโยบย (Policy Innovation) ของการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่ถูกนำไปใช้และแสดงได้ว่าสามารถยกระดับการพัฒนาชุมขน/ท้องถิ่น โดยเมืองน่าอยู่มุ่งเน้นผลสำเร็จของการพัฒนาตาม 5 มิติ ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (100 นโยบาย/มาตรการ/นวัตกรรมเชิงนโยบาย ในช่วงปี 2566 - 2570)


KR9 P13: จำนวนผู้นำเอาผลงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองไปถ่ายทอดและ/หรือใช้ประโยชน์ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ (1,200 คน ในช่วงปี 2566 - 2570)

สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2567 – 18 เมษายน 2567  ปิดรับเวลา 15.00 น. 

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.)

ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All)” และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=15348 และ ผ่านระบบ NRIIS

รายละเอียด >>>> https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11844

 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  32 ครั้ง