บพท.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย "การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)" ประจำปีงบประมาณ 2567

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ของกรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” ประจำปีงบประมาณ 2567
---------------------------------------

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการวิจัย   “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)”

แผนงานย่อยรายประเด็น  “พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น”

สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 – 23 เมษายน 2567

ปิดรับเวลา 15.00 น.
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ก่อนเวลา 18.30 น.

ผู้สนใจสามารถศึกษาประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)” และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://pmua.or.th/?p=15665 และ ผ่านระบบ NRIIS https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11850

 

 |   |  ส่วนบริการงานวิจัย  |  44 ครั้ง