รูปแบบการจัดสรรทุนวิจัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ตามที่ ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม สำหรับการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศ ทั้งกรอบยุทธศาสตร์ รูปแบบทิศทางการให้ทุนวิจัยและขั้นตอนที่เสนอขอรับงบประมาณ รวมถึงหน่วยงานที่เป็นผู้ดูแลแต่ประเภททุนวิจัย นั้น

ส่วนบริหารงานวิจัย จึงได้จัดทำข้อมูลสรุปกระบวนการการจัดสรรทุนวิจัยภายใต้กระทรวง อว.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ สำหรับใช้เป็นประโยชน์ต่อการขอรับทุนวิจัยและส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 |   |  1154 ครั้ง