ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภททุนนักวิจัยใหม่ (โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท) ประเภททุนพัฒนานักวิจัย (โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท) และประเภททุนสนับสนุนงานวิจัยที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท) โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2563 นั้น 


ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์มายังคณาจารย์ นักวิจัยทุกท่าน ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และมีความประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนฯ เพื่อโปรดทราบและดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้
     1. จัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของแต่ละประเภททุน ตามแบบฟอร์ม RS-01 โดยคณะผู้ร่วมวิจัยทุกคนร่วมลงนาม และนำเสนอต่อคณะกรรมการวิจัยประจำสำนักวิชา เพื่อพิจารณากลั่นกรองขั้นต้น พร้อมแนบแบบฟอร์ม Checklist  ข้อเสนอโครงการวิจัย โดยส่งผ่านสำนักวิชามายังส่วนบริหารงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 26 มิถุนายน 2563 และจัดส่งไฟล์ร่างข้อเสนอโครงการวิจัย (.pdf และ .docx) ทาง email : research@mfu.ac.th
     2. ผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการวิจัยต้องจัดเตรียมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในรูปแบบ Power Point ต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ในระหว่างวันที่ 7 - 21 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ส่วนบริหารงานวิจัยได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิทินขั้นตอนการขอรับทุนฯ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1htyPkOoS9Ql4SBHUm5XDPLCffWFWEDIL

 |   |  908 ครั้ง