บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้ตอบสนองการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและอาชีพในพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19  โดยมีกรอบการวิจัย Demand-supply matching platform ดังนี้

        ทั้งนี้ ทาง บพท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สำเคัญสำหรับการรับทุน ดังนี้

          1. มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชุดโครงการวิจัย ได้เพียง 1 ชุดโครงการวิจัยเท่านั้น
          2. ชุดโครงการวิจัย ต้องมีความร่วมมือตั้งแต่ 2 สถาบันขึ้นไป และทำงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่สถาบันตั้งอยู่อย่างน้อย 2 จังหวัดขึ้นไป โดยต้องเป็นจังหวัดที่อยู่ภายใต้กลุ่มจังหวัดเดียวกัน
          3. งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย ไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อชุดโครงการ
          4. ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 8 เดือน (เริ่มเดือน ส.ค. 2563)

        ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับทุนวิจัยฯ ดังกล่าว โดยขอให้จัดทำข้อเสนอฯ ตามแบบฟอร์มชุดโครงการแนบมาพร้อมนี้ ส่งให้ส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563    

ซึ่งในการนี้ กรณีที่มีการส่งมากกว่า 1 ชุดโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยจะผู้คัดเลือกชุดโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอทุนวิจัย 1 ชุดโครงการตามเงื่อนไขของ บพท.  ส่วนชุดโครงการไม่ได้รับการคัดเลือก ทางมหาวิทยาลัยจะรวบรวมเพื่อยื่นเสนอของบประมาณอื่นๆ ที่เปิดรับต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 |   |  601 ครั้ง