สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน ววน. ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) ที่ดูแลรับผิดชอบเป้าหมายและตัวชี้วัด (OKR) แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าท้ายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร และโปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ

       ในการนี้ ปีงบประมาณ 2564 สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 กรอบการวิจัย ประกอบด้วย
          1. กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
          2. กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
       

       ดังประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย แนบมาพร้อมนี้

       ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 ที่ สวก. รับผิดชอบ โดยอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 จาก สวก. โดยมีรายละเอียดการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนี้
         1. จัดทำข้อเสนอโครงการ (ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้) และเข้าไปลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ ARDA EPMS ที่เว็บไชต์ www.arda.or.th โดยแบบไฟล์รูปแบบ word และ PDF ในระบบด้วย
         2. เมื่อส่งข้อเสนอผ่านระบบ ARDA EPMS เรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ และลงนามโดยหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัยทุกท่าน
         3.  จัดทำหนังสือนำส่งการขอรับทุน (ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้) โดยลงนามโดยหัวหน้าโครงการ
         4.  ทำบันทึกข้อความจากสำนักวิชาหรือหน่วยงาน ส่งมาที่ส่วนบริหารงานวิจัย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เพื่อส่วนบริหารงานวิจัยจะได้รวบรวมและเสนอรองอธิการบดีลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการ พร้อมทั้งรวบรวมส่งไปรษณีย์ให้ สวก. ตามกำหนดระยะเวลาที่ สวก. กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 |   |  691 ครั้ง