วช. เปิดรับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Social Sciences/Humanities) และ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
       
       ส่วนบริหารงานวิจัย จึงเรียนประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน โดยอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านระบบ NRIIS ที่ http://nriis.nrct.go.th โดยเลือกทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS)

      รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครต่างๆ  มีดังนี้
             1. นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2292 
             2. นักวิจัยสามารถลงทะเบียน และยื่นข้อเสนอโครงการในระบบขอรับทุนที่ http://www.nriis.nrct.go.th ได้ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ถึง 2 กันยายน 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

      1. ประกาศรับข้อเสนอ
      2. แบบฟอร์มข้อเสนอ
      3. หนังสือนำส่ง

 

 |   |  477 ครั้ง