บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ "แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม" ประจำปีงบประมาณ 2563-2564

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

         ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้เปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจาปีงบประมาณ 2563 - 2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)  ดังมีรายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

       ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์อาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน สามารถส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ที่เว็บไซต์ http://nriis.nrct.go.th/ โดยยื่นข้อเสนอในระบบได้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
 

       ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โทรศัพท์ 02-117-6484 (มณีอาชว์) และ 087-284-5336 (กุลจิรา)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
    1. ประกาศรับข้อเสนอ

 |   |  585 ครั้ง