วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

     ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ดังมีรายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้   โดยเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่  22 มิถุนายน 2563 – 13 กรกฎาคม 2563 และยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2579-1370 ถึง 9 ต่อ 409 หรือ 410

    ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถส่งผ่านระบบ NRIIS ได้ด้วยตนเอง ที่ 
http://nriis.nrct.go.th/  ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 แล้วขอความกรุณาแจ้งและส่งข้อเสนอโครงการที่ E-Mail: research@remove-thismfu.ac.th ให้ส่วนบริหารงานวิจัยทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการรับรองข้อเสนอโครงการในฐานหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     1. ประกาศรับข้อเสนอ

 

 |   |  387 ครั้ง