บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมรอบที่ 2)

หมวดหมู่ข่าว: rs-ข่าวทุนวิจัย

   ด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมรอบที่ 2) ดังนี้

      1. แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ -ภายใต้โปรแกรม ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (P5) ดังมีรายละเอียดของแผนงานและแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ประกอบด้วย
        ระยะเวลาการสนับสนุน
             ไม่เกิน 3 ปี(ทำสัญญาครั้งแรก ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)
         
         งบประมาณ
              ไม่ระบุ
 
        การยื่นขอเสนอแผนงาน/โครงการ
              ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS

         กำหนดการรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ และการพิจารณาประกาศผล
             - รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ : 22 มิถุนายน 2563 – 23 กรกฎาคม 2563
             - ประกาศผล: ภายในเดือนกันยายน 2563

        ************************************************  

       2. แผนงาน Frontier research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -ภายใต้โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศ  ดังมีรายละเอียดของแผนงานและแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ ประกอบด้วย
          ระยะเวลาการสนับสนุน
             ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี (ทำสัญญาครั้งแรก ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี)

          งบประมาณ
              งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 3,000,000 บาท/ปี
              (ไม่สนับสนุนงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การตั้งห้องปฏิบัติการ การตั้งศูนย์ และการลงทุนครุภัณฑ์ขนาดใหญ่)

         การยื่นขอเสนอแผนงาน/โครงการ
              ยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการผ่านระบบ NRIIS

         กำหนดการรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ และการพิจารณาประกาศผล
             - รับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ: 22 มิถุนายน 2563 – 23 กรกฎาคม 2563
             - ประกาศผล: ภายในเดือนกันยายน 2563

        ************************************************

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  โทรศัพท์ 0 2470 7961-3 หรือ อีเมล pmu.b@remove-thisnxpo.or.th

        ************************************************  

    ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มายังอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจส่งข้อเสนอโครงการ สามารถส่งผ่านระบบ NRIIS ได้ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 แล้วขอความกรุณาแจ้งและส่งข้อเสนอโครงการที่ E-Mail: research@remove-thismfu.ac.th ให้ส่วนบริหารงานวิจัยทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการรับรองข้อเสนอโครงการในฐานหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 |   |  972 ครั้ง