ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ สกสว. กับการให้ทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทิศทางการจัดสรรทุนวิจัยด้าน Basic Research”

Category: rs-ข่าวประชุมวิชาการ อบรม สัมมนา

        ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรทุนวิจัยของประเทศ ซึ่งหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยที่สำคัญของประเทศหน่วยงานหนึ่งคือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 นั้น

       เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสรับทราบทิศทางของระบบการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ส่วนบริหารงานวิจัย จึงได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ สกสว. กับการให้ทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทิศทางการจัดสรรทุนวิจัยด้าน Basic Research” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจบริหารระบบงบประมาณ ววน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มาบรรยายให้ข้อมูลและความรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่  https://forms.gle/GoqkMR5NX1Dh73296  หรือ QR Code ที่โปสเตอร์แนบมาพร้อมนี้

 

| writer Olan Wanchai |