เอกสาร "นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565"

Category: rs-ข่าวประชาสัมพันธ์/งานวิจัยที่ได้รับรางวัล

    ตามที่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำ "นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565" สำหรับเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนของกระทรวง อว. นั้น

    ส่วนบริหารงานวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ในอาจารย์และผู้สนใจทุกท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารเพื่อศึกษานำไปใช้ในการขอทุนวิจัยต่อไป

**นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565**

 

| writer Olan Wanchai |